0 کالا
 
منوی کاربران
 

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری
برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید
قیمت: 50,000 ریال
دسترسی: موجود
نوع: ویرایش 1389
سازنده: م.مولایی نسب (ارشد مدیریت)
میانگین رتبه: رتبه داده نشده

رﻫﺒﺮي ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از 5 وﻇﻴﻔﺔ اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ رﻫﺒﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻫﻮن رﻫﺒﺮان آن اﺳﺖ. ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻫﺒﺮي آﻳﻨﺪة ﺳﺎزﻣﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﺬب، ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮان ﻛﺎرآﻣﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ارزش ﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات رﻫﺒﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ذﻫﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و ﺗﻔﻜﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﺷﻴﻮة ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﺮد را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و اﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

پرسشنامه حاضر برای سنجش سبک رهبری به کارگرفته می شود. تعداد سوالات این پرسشنامه 35  عدد می باشد . 

نوشتن نظر
نام شما:


نظر شما: نکته: کد HTML مجاز نیست!

رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تصویر اضافه ای برای این کالا وجود ندارد.