0 کالا
 
منوی کاربران
 

گزارش دوره ای بازار های صادراتی گل ایران

گزارش دوره ای بازار های صادراتی گل ایران
برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید
قیمت: 1,250,000 ریال
دسترسی: موجود
نوع: ویرایش1391
سازنده: اکسیر مدیریت
میانگین رتبه: رتبه داده نشده

 اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ، ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه و رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ در آﻳﻨﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ راﻫﺒﺮد آﻳﻨﺪه ي ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ گزارش ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺻﺎدرات  گل ایران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ، اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﺷﺪ ه اﻧﺪ . 

 

نوشتن نظر
نام شما:


نظر شما: نکته: کد HTML مجاز نیست!

رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تصویر اضافه ای برای این کالا وجود ندارد.