0 کالا
 
منوی کاربران
 

گزارش میزان سرمایه اجتماعی در بانک های خصوصی ایران

گزارش میزان  سرمایه اجتماعی  در بانک های خصوصی ایران
برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید
قیمت: 2,500,000 ریال
دسترسی: موجود
نوع: ویرایش1391
سازنده: م.مولایی نسب (ارشد مدیریت)
میانگین رتبه: رتبه داده نشده

 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮوارد ﻗﻠﻤﺮوﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ وﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ﺷﺪه اﺳﺖ، داراي ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. از اﯾﻦرو ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰان و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮﺑـﺮ آن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از آن ﺑﻮﯾﮋه در ردهﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺿـﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ. ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎي آن در بانک های خصوصی ایران می پردازد .

نوشتن نظر
نام شما:


نظر شما: نکته: کد HTML مجاز نیست!

رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تصویر اضافه ای برای این کالا وجود ندارد.