0 کالا
 
منوی کاربران
 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP صنعت گاز

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP  صنعت گاز
برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید
قیمت: 2,500,000 ریال
دسترسی: موجود
نوع: ویرایش1391
سازنده: م.مولایی نسب (ارشد مدیریت)
میانگین رتبه: رتبه داده نشده

 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ERP ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری  زﻳﺎدي دارد. ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺷﻜﺴﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﺎزار اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  شبکه پژوش های ایران را بران داشته است تا عوامل موفقیت و شکست این پروژه ها را در صنایع مختاف ایران شناسایی و با رتبه بندی آنها  اقدام به ارائه راه حل  یاری کننده برای تصمیم گیری برای استفاده از این ابزار ها نماید . 

نوشتن نظر
نام شما:


نظر شما: نکته: کد HTML مجاز نیست!

رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تصویر اضافه ای برای این کالا وجود ندارد.