0 کالا
 
منوی کاربران
 

متدولوژی اکسیر

 

با توجه به اينکه در حال حاضر  تعداد زيادي پروژه هاي پژوهشی در کشور  با انحرافات اساسي از زمان، هزينه و کيفيت روبرو بوده است لذا شرکت اکسیر مدیریت زنجیره تامین به عنوان مالک موسسه پژوهشی ایران  به عنوان تصميم به ايجاد يک سيستم مديريت پروژه اي در پروژه هاي پژوهشی  کشور نمود که بر اين اساس  مدلی جهت اجرا، ارزيابي و بهبود اين پروژه ها را ایجاد کرد.  این مدل  تلفیقی از مدل جامع بلوغ مديريت پروژه و مدل مدیریت پژوهشی است   .

اين مدل براي تمامي پروژه‌ها و طرح‌هاي  پژوهشی فارغ از نوع ذي‌نفع درگير در پروژه (كارفرمای دولتی ، کارفرمای خصوصی، دانشجو، محقق و ...) و فارغ از نوع پروژه (فنی مهندسي، علوم انسانی، علوم پژشکی، مديريت، علوم پایه و کشاورزی و ...) كاربرد دارد.

 

اين مدل برگرفته از 9 اصل و مفهوم بنيادين و داراي پنج سطح بلوغ مختلف مي باشد که براي هر سطح ويژگيها و خصوصيات پروژه هاي آن سطح مشخص شده است. در شکل زير اصول و مفاهيم بنيادين و سطوح بلوغ مدل نمايش داده شده است:

 

 

 

مدل جامع بلوغ مديريت پروژه، يک پروژه را در 17 حوزه کارکردي مديريت پروژه و 66 فرآيند مديريت پروژه اي ارزيابي و قابليت ارائه فرصتهاي بهبود يک پروژه به تفکيک هر حوزه و فرآيند هاي آن را دارا مي باشد. تصوير زير 17 حوزه کارکردي مديريت پروژه مدل را نمايش مي دهد.