0 کالا
 
منوی کاربران
 

تجزیه و تحلیل آماری

 تجزیه و تحلیل آماری صحیح، پایه و اساس برداشت درست و نتایج قابل اطمینان در هر طرح تحقیقاتی است. در بسیاری از مواقع، با استفاده از روش های نادرست، نتایجی دور از واقعیت و حتی متناقض از واقعیت حاصل می گردد. لذا اولین گام در تحلیل آماری، تشخیص آزمون و روش صحیح جهت تجزیه و تحلیل می باشد. در حال حاضر،  استفاده از منو های نرم افزار SPSS  به تنهایی مورد اکتفا قرار میگیرد در  حالیکه با توسعه علم آمار و خلق نرم افزارهای جدید، امکان برآورد مدلهای ساختاری، اقتصادسنجی، شبیه سازی و … نیز به راحتی امکان پذیر است .

در بخش آمار و تحلیل موسسه پژوهشی  ایران  خدمات زیر ارائه میگردند :

 

انتخاب و معرفی روش بهینه و صحیح جهت تحلیل اطلاعات
طراحی پرسش نامه تحقیق
محاسبه و تعیین روایی و پایایی سوالات و پرسش نامه
برآورد حجم نمونه و تعیین روش نمونه گیری مناسب
تعیین نرمالیتی داده ها
محاسبه آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق (میانگین، میانه، انحراف معیار، حداکثر، حداقل، چولگی، کشیدگی)
تحلیل گرافیکی و نموداری روند سری زمانی متغیرها
تحلیل عاملی، آنالیز فاکتور و تحلیل مسیر با نرم افزارهای : Amos، lisrel، PLS و
تعیین ضریب همبستگی (پیرسون، اسپرمن)
مدلسازی اقتصادسنجی و رگرسیونی (خطی، چندگانه، لوجیت، حداقل مربعات معمولی PLS، GLS، WLS، 2SLS،3SLS، ARDL، VAR، انگل گرینجر و...)
برآورد آزمون های و روشهای ناپارامتریک (آزمون علامت، رتبه بندی فریدمن، خی دو، ویلکاکسون، کروسکال والیس، یومن ویتنی).
تحلیل واریانس
شبیه سازی (مونت کارلو و...)
پیش بینی روند (سری زمانی، رگرسیون، آریما ARIMA، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، فازی و)
آزمون های صحت فروض کلاسیک (همجمعی، ثبات ساختاری، LM، وایت، دیکی فولر پسامند و....)
اولویت بندی با روش های تصمیم گیری چندمعیاره AMDM (AHP، TOPSIS، SAW، ANP، ELECTERE و ...)
تحلیل با روش های تصمیم گیری چند هدفه MODM (برنامه ریزی آرمانی GP، برنامه ریزی پویا و....)
تحلیل با مدلهای ترکیبی (DEA/AHP، FUZZY/AHP، GP/AHP، AHP/TOPSIS و ....)

برخی از مدلها و روشهای مورد استفاده عبارتند از :

مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) نظیر :ENTROP،ELECTRE ،SAW، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ، تاپسیس (TOPSIS)،روش نقطه ایده آل (MDS)، روش LINMAP،روش تاکسونومی،POSET ، BORDA ، COPELAND، مدل تعالی سازمانی (EFQM)، هوش مصنوعی (شبکه های عصبی، الگوریتم های فرا ابتکاری، سیستم خبره)، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی، تحلیل پوششی داده ها(DEA) ، تابع مرزتصادفی و اقتصادسنجی(SFA) ،شش سیگما، ماتریس سوات(SOWT) ، کارت امتیازی متوازن(BSC) ، داده کاوی(data mining)، برنامه ریزی خطی و آرمانی(GP) و چندهدفه، برنامه ریزی توافقی، برنامه ریزی پویا، تحلیل داده- ستانده، تحلیل هزینه، فایده، ماشین بردار پشتیبان (SVM)، رگرسیون لوجیت و پروبیت، تئوری گراف، تئوری بازی ها (GAME)، شبکه های بیز، تحلیل خوشه ای، مدل نقاط مرجع استراتژیک (SRP)، مدل مرجع عمليات زنجيره تامين(SCOR)، شبیه سازی مونت کارلو، درخت تصمیم، الگوریتم کلونی مورچه، الگوریتم اجتماع پرندگان، متدهای تحقیق در عملیات (OR)،تحلیل عاملی، تجزیه واریانس، ارزش در معرض ریسک (VAR)، سری های زمانی، الگوهای اقتصادسنجی، روش ARIMA، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)،حداقل مربعات معمولی (OLS)، رگرسیون پنل، روش انگل گرنجر، مدل تصحیح خطا (ECM)، تحلیلهای آماری خود همبستگی، آمار چند متغیره کاربردی، فرآیندهای تصادفی، سیستمهای صف، نظريه مجموعه هاي زبر (Rough Set Theory) و سيستمهاي خاكستري (Grey Systems)، مدلهای ابتکاری، شبکه های پیچیده، حد آستانه، حرکت تجمعی ذرات (PSO)، GARCH، بهينه سازي گروه ذرات، مسيريابي-موجودي (Inventory Routing Problem)، الگوريتم جستجوي هارموني، سري‌هاي زماني فازي وزن‌دار، پنجره غلتان، شبیه سازی، مدل های فرا ابتکاری، تبرید، جستجو ممنوع، مدلهای استوکاستيک با کاربرد در فرايندهای انتشار، قابلیت اطمینان (reliability)، مسئله تخصیص (allocation)، مدلهای عمر و فرايندهای مارکفی، حداقل مربعات جزئی (PLS)، تئوری بازی، بار انداز،تئوری امکان، تبرید تدریجی (SA)، الگوریتم جستجوگر همسایگی متغیر (VNS)، مدلهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM)، مدلهای قطعی، مدلهای احتمالی، مدلهای ترکیبی، روش کالمن فیلتر، TCO و redundancy ,estimation ARMA ، GARCH ،ARFIMA ، FIGARCH

 

 

نرم افزارهای مورد استفاده :

SPSS, lisrel, AMOS, statistica ,matlab, eviews, PLS, microfit, deap,excel , comfar3, WIN 4 DEAP, AIMMS, PRIMAVERA, Ms Project, Taylor, Excel, COMFAR3, LINDO ,LINGO , GAMS , DS, Expert Choice, Win QSB, Topsis, CRAFT, QS, , DARVIN, GENE MAP ,GENE STAR, maple, Arc GIS, CATIA, Arena, Minitab , Matlab