0 کالا
 
منوی کاربران
 

برگزاری نشست های علمی

 برگزاری نشست های علمی و تخصصی در هفته پژوهش و فناوری.

آقای دکتر محمد صادق علیایی مسئول هماهنگی نشست های علمی و تخصصی هفته پژوهش اعلام کردند در طول برگزاری هفته پژوهش و فناوری در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران تعداد 16 نشست ، کارگاه تخصصی و جلسات علمی و پژوهشی به شرح جدول پیوست برگزار خواهد شد. همچنین کارگاه هایی که مجری برگزاری آن سازمان محیط زیست کشور خواهد بود برای شرکت کنندگان گواهی نامه حضور در کارگاه صادر خواهد شد. ایشان تاکید کردند در طول برگزاری مراسم هفته پژوهش در مرکز مذکور جلسات علمی دیگری نیز برگزار خواهد شد که اطلاع رسانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

دریافت برنامه نشست ها