0 کالا
 
منوی کاربران
 

پذیرش بدون کنکور دانشجوی ارشد

پذیرش بدون کنکور دانشجوی ارشد آبیاری.

موسسه اموزش عالی هراز از ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ /92 31/6 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮي 92 ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻣﻘﻄﻊ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

1- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي – آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ 
2- ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ – آﺑﺨﻴﺰداري 
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ورود ﺑﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﻴﺎري و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ /92 20/7 ﻣﺪارك زﻳﺮ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 
وب سایت موسسه :