0 کالا
 
منوی کاربران
 

حمایت های پژوهشگاه علوم انسانی

 گروه مطالعات جامعه و امنيت پژوهشگاه علوم انساني. و مطالعات فرهنگي در نظر دارد با بهره‌گيري از توانمنديهاي علمي دانشجويان تحصيلات تكميلي و بهره‌مندي از اسلوب آكادميك به منظور توسعه و تحقيق، جهت تبيين و تدوين مفاهيم و دامنه ابعاد مختلف مقوله امنيت اجتماعي و نيز ارتقاء و بهره وري از سطح دانش علمي پژوهشگران، تعدادي از پايان نامه هاي مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد را مورد حمايت قرار دهد، بر اين اساس از كليه دانشجويان در رشته‌هاي:

1- علوم سياسي

2- جامعه شناسي

3- مطالعات راهبردي

4- اقتصاد

5- روانشناسي

6- ارتباطات

دعوت به همكاري مي نمايد.

 

شرايط: 

1- انتخاب موضوع از بين محورهاي پژوهشي مندرج در اين فراخوان

2- پايبندي به موضوع در طول پژوهش

3- تصويب موضوع در شوراي پژوهشي گروه مطالعات امنيت اجتماعي پيش از تصويب در گروه و دانشكده مربوطه

4- لحاظ و تامين شدن ابعاد توليد علم و نظريه‌پردازي در حد رساله (كارشناسي‌ارشد و دكتري)  در طراحي و اجراي پايان‌نامه

5- تعهد دانشجو به ارائه يك مقاله علمي درباره موضوع پايان‌نامه و برگزاري يك نشست علمي

6- تحويل نسخه‌اي از پايان‌نامه و مقاله علمي به گروه مطالعات امنيت اجتماعي پس از اتمام دفاعيه

 

حمايت ها:

1- پرداخت 1 تا 1/5 ميليون تومان براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و 1/5 تا 2 ميليون تومان براي پايان نامه‌هاي دوره دكتري

2- ايجاد شرايطي مناسب براي انتشار

3- امكان دسترسي دانشجويان به كتب و منابع علمي پژوهشي موجود در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 

محورهاي پژوهشي

   1) امنيت اجتماعي در اسلام (مباني، مولفه ها، الگوها ...)

   2) ارتباطات و امنيت اجتماعي (رسانه، فناوري اطلاعات ، اينترنت،...)

   3) تعارض سنت و مدرنيزم و تاثير آن بر امنيت اجتماعي

   4) شهر و امنيت اجتماعي ( كالبد شهري، توسعه شهري، حاشيه نشيني، معماري شهري، ...)

   5) مهاجرت و امنيت اجتماعي

   6) قوميت، اقليت و امنيت اجتماعي

   7) نظام حقوقي و امنيت اجتماعي (سيستم قضائي، سياست كنترل جرم ...)

   8) نظام اداري كشور و امنيت اجتماعي

   9) ابعاد روانشناختي امنيت اجتماعي

  10) نظام سياسي و امنيت اجتماعي  (مشروعيت، نهادهاي واسط ، احزاب، ...)

  11) مطالعه موردي بحران هاي اجتماعي معاصر

  12) جامعه شناسي تاريخي امنيت اجتماعي در ايران

  13) مطالعات فرهنگي و امنيت اجتماعي (سبك زندگي، ...)

 14) مطالعات تطبيقي در امنيت اجتماعي (نظريات و مكاتب)

 15) بررسي مولفه هاي اقتصادي امنيت اجتماعي در موضوعات:

     الف  فقر و توزيع درآمد

     ب- بيكاري و اشتغال

     ج- رشد اقتصادي

     د- فساد و رانت جويي

     ه- اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي

     و- تورم و كاهش قدرت خريد

     ز- نابرابري هاي اجتماعي و منطقه اي

16- ساير محورهاي مرتبط پيشنهادي، در صورت منطبق بودن با اهداف گروه و تاييد در شوراي پژوهشي گروه

 

لینک خبر