0 کالا
 
منوی کاربران
 

پژوهش های خصوصی

پژوهش های سیاسی
پژوهش های سیاسی
ترتیب:
 ارزيابي عملكرد  سازمان ها با استفاده از دیدگاه RADAR
ارزيابي عملكرد سازمان ها با استفاده از دیدگاه RADAR
ویرایش1391
3,500,000 ریال
ابزار و تکنیک‌های مدیریت دانش
ابزار و تکنیک‌های مدیریت دانش
ویرایش1391
450,000 ریال
ارائه مدل معماري دولت الكترونيك
ارائه مدل معماري دولت الكترونيك
آبان ماه 1391
2,500,000 ریال
ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی راهبرد های سازمانی به کارکنان
ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی راهبرد های سازمانی به کارکنان
ویرایش1391
3,000,000 ریال
استفاده از UML به عنوان مدل توصیف سیستم های توزیع شده
استفاده از UML به عنوان مدل توصیف سیستم های توزیع شده
1391
1,900,000 ریال
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
ویرایش1391
450,000 ریال
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی
ویرایش1391
3,800,000 ریال
بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد مدیران در بانک های خصوصی
بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد مدیران در بانک های خصوصی
ویرایش1391
2,500,000 ریال
بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی
بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی
ویرایش1391
3,000,000 ریال
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
ویرایش1391
3,000,000 ریال
بررسی فرسایش زبان مهاجران  کرد زبان در شهر تهران
بررسی فرسایش زبان مهاجران کرد زبان در شهر تهران
ویرایش 1390
1,500,000 ریال
بررسی مجازات های جایگزین حبس
بررسی مجازات های جایگزین حبس
ویرایش1391
3,000,000 ریال