0 کالا
 
منوی کاربران
 

پژوهش های خصوصی

پژوهش های سیاسی
پژوهش های سیاسی
ترتیب:
شناسایی استراتژی های رقابتی مناسب  سازمان های خصوصی ایران
شناسایی استراتژی های رقابتی مناسب سازمان های خصوصی ایران
ویرایش1391
2,000,000 ریال
شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع آموزش کارآفرینی در ایران
شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع آموزش کارآفرینی در ایران
ویرایش1391
2,500,000 ریال
شناسایی و رتبه بندی موانع خلاقیت در دانش آموزان
شناسایی و رتبه بندی موانع خلاقیت در دانش آموزان
ویرایش1391
3,000,000 ریال
شیلات و آبزیان کشور؛ چالش‌ها و پتانسیل‌ها
شیلات و آبزیان کشور؛ چالش‌ها و پتانسیل‌ها
ویرایش1391
450,000 ریال
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان
ویرایش1391
3,500,000 ریال
ﻃﺮاﺣﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل  ﻧﻮآوري ﻣﺪﻳﺮان شرکت های پتروشیمی ایران
ﻃﺮاﺣﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻧﻮآوري ﻣﺪﻳﺮان شرکت های پتروشیمی ایران
ویرایش1391
3,000,000 ریال
گزارش امکان سنجی پیاده سازی سیستم  مدیریت فراگیر تعمیرات و نگهداری در کارخانجات
گزارش امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت فراگیر تعمیرات و نگهداری در کارخانجات
ویرایش1391
3,000,000 ریال
گزارش بررسی و امکان سنجی مدیریت دانش در دانشگاهها و موسسات آموزشی
گزارش بررسی و امکان سنجی مدیریت دانش در دانشگاهها و موسسات آموزشی
ویرایش مهرماه 1391
3,000,000 ریال
گزارش چارچوب نظري دولت الكترونيك
گزارش چارچوب نظري دولت الكترونيك
آبان ماه 1391
2,500,000 ریال
گزارش رتبه بندی عوامل بازار یابی مناطق آزاد ایران
گزارش رتبه بندی عوامل بازار یابی مناطق آزاد ایران
ویرایش مهرماه 1391
4,850,000 ریال
مبانی فقهی حقوق اساسی ملت
مبانی فقهی حقوق اساسی ملت
ویرایش1391
3,500,000 ریال
مقایسه انتقال دین و تعهد در حقوق ایران
مقایسه انتقال دین و تعهد در حقوق ایران
ویرایش1391
2,500,000 ریال