0 کالا
 
منوی کاربران
 

گزارش دوره ای

ترتیب:
ارزیابی عملکرد سازمان  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها بر اساس کارت امتیازی متوازن
ارزیابی عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها بر اساس کارت امتیازی متوازن
ویرایش1391
1,250,000 ریال
ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوئال در شهرداری های  ایران
ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوئال در شهرداری های ایران
ویرایش1391
1,000,000 ریال
بررسی ارتباط رضایت شغلی کارکنان و سبک رهبری جاری در  بانک های دولتی
بررسی ارتباط رضایت شغلی کارکنان و سبک رهبری جاری در بانک های دولتی
ویرایش1391
1,500,000 ریال
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
ویرایش1391
450,000 ریال
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
ویرایش1391
3,000,000 ریال
بررسی رابطه تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت پست ایران
بررسی رابطه تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت پست ایران
ویرایش1391
2,000,000 ریال
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در  بیمارستان های دولتی
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان های دولتی
ویرایش1391
2,000,000 ریال
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در  شرکت هواپیمایی ایران ایر
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شرکت هواپیمایی ایران ایر
ویرایش1391
2,000,000 ریال
بررسی عملکرد بانک های دولتی از دید مشتریان با روش سرو کوال
بررسی عملکرد بانک های دولتی از دید مشتریان با روش سرو کوال
ویرایش مهر1391
1,500,000 ریال
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
ویرایش1391
1,250,000 ریال
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP 2
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP 2
صنعت نفت
2,000,000 ریال
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP در صنعت خودرو
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP در صنعت خودرو
ویرایش1391
2,000,000 ریال