0 کالا
 
منوی کاربران
 

گزارش دوره ای

ترتیب:
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP (صنعت حمل و نقل )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎيERP (صنعت حمل و نقل )
ویرایش1391
2,500,000 ریال
برنامه راهبردی انار ایران
برنامه راهبردی انار ایران
ویرایش1391
2,000,000 ریال
برنامه راهبردي تحقيقات گياهشناسي ایران
برنامه راهبردي تحقيقات گياهشناسي ایران
ویرایش1391
1,540,000 ریال
شناسایی عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های   تولید سیمان
شناسایی عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های تولید سیمان
ویرایش1391
2,000,000 ریال
گزارش ارزیابی بانک های خصوصی ایران
گزارش ارزیابی بانک های خصوصی ایران
ویرایش 1390
5,500,000 ریال
گزارش امکان سنجی پیاده سازی سیستم  مدیریت فراگیر تعمیرات و نگهداری در کارخانجات
گزارش امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت فراگیر تعمیرات و نگهداری در کارخانجات
ویرایش1391
3,000,000 ریال
گزارش بررسی اقتصاد دانشی ایران
گزارش بررسی اقتصاد دانشی ایران
ویرایش1391
1,540,000 ریال
گزارش پایش وضعیت تجارت الکترونیک ایران
گزارش پایش وضعیت تجارت الکترونیک ایران
ویرایش آبان 1391
1,500,000 ریال
گزارش تحلیل SWOT صنعت تونل ایران
گزارش تحلیل SWOT صنعت تونل ایران
ویرایش1391
2,000,000 ریال
گزارش داده کاوی میزان تردد معابر کشور
گزارش داده کاوی میزان تردد معابر کشور
ویرایش مهر 1391
2,500,000 ریال
گزارش دوره ای ارزیابی پژوهشگاه های ایران
گزارش دوره ای ارزیابی پژوهشگاه های ایران
ویرایش1391
3,500,000 ریال
گزارش دوره ای بازار های صادراتی گل ایران
گزارش دوره ای بازار های صادراتی گل ایران
ویرایش1391
1,250,000 ریال