0 کالا
 
منوی کاربران
 

مورد کاوی

ترتیب:
مدیریت دانش در سازمان ها ی آموزشی
مدیریت دانش در سازمان ها ی آموزشی
ویرایش1391
2,000,000 ریال
مطالعه شناختي خوشه  صنعتی انار استان فارس
مطالعه شناختي خوشه صنعتی انار استان فارس
ویرایش1391
1,500,000 ریال
مطالعه موردی خوشه های صنعتی نساجی و پوشاک چین
مطالعه موردی خوشه های صنعتی نساجی و پوشاک چین
ویرایش1391
1,550,000 ریال
مورد کاوی مدیریت دانش در شرکت های ساختمانی
مورد کاوی مدیریت دانش در شرکت های ساختمانی
ویرایش1391
2,500,000 ریال