0 کالا
 
منوی کاربران
 

پرسشنامه

ترتیب:
بررسی مشکلات آموزش وپرورش عقب مانده ذهنی
بررسی مشکلات آموزش وپرورش عقب مانده ذهنی
11192
30,000 ریال
بررسی مطالب سخت وآسان برای دانش آموزان
بررسی مطالب سخت وآسان برای دانش آموزان
191092
30,000 ریال
بررسی مقایسه روشهای ارزشیابی توصیفی وسنتی
بررسی مقایسه روشهای ارزشیابی توصیفی وسنتی
دی1392
30,000 ریال
بررسی مقیاس رضایت زناشویی وتحریف ایده آلی
بررسی مقیاس رضایت زناشویی وتحریف ایده آلی
دی1392
30,000 ریال
بررسی موانع عدم کاربست نتایج پایان نامه ها
بررسی موانع عدم کاربست نتایج پایان نامه ها
دی1392
30,000 ریال
بررسی میزان آشنایی کاربران از پایگاه های اطلاعاتی
بررسی میزان آشنایی کاربران از پایگاه های اطلاعاتی
211092
30,000 ریال
بررسی میزان اثربخشی آموزش دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی
بررسی میزان اثربخشی آموزش دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی
دی1392
30,000 ریال
بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش اقدام-پژوهی
بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش اقدام-پژوهی
11192
30,000 ریال
بررسی میزان تنیدگی شغلی
بررسی میزان تنیدگی شغلی
دی1392
30,000 ریال
بررسی میزان توانمندی گروه الکترونیکی علوم کتابداری و(LIS)
بررسی میزان توانمندی گروه الکترونیکی علوم کتابداری و(LIS)
211092
30,000 ریال
بررسی میزان توانمندي گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداري(LIS)
بررسی میزان توانمندي گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداري(LIS)
دی1392
30,000 ریال
بررسی میزان توجه برنامه درسی رشته علوم تربیتی
بررسی میزان توجه برنامه درسی رشته علوم تربیتی
دی1392
30,000 ریال