0 کالا
 
منوی کاربران
 

پرسشنامه

ترتیب:
آزمون خلاقیت دکتر عابدی
آزمون خلاقیت دکتر عابدی
32932
50,000 ریال
آزمون خلاقیت عابدی
آزمون خلاقیت عابدی
191092
30,000 ریال
آزمون درک  خوانداری
آزمون درک خوانداری
دی1392
30,000 ریال
آزمون دست برتری ادینبورو
آزمون دست برتری ادینبورو
41192
30,000 ریال
آزمون رزنزوایک
آزمون رزنزوایک
31292
30,000 ریال
آزمون رشدمهارتهای اجتماعی
آزمون رشدمهارتهای اجتماعی
دی1392
30,000 ریال
آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس
آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس
271192
30,000 ریال
آزمون سازگاری عاطفی
آزمون سازگاری عاطفی
دی1392
30,000 ریال
آزمون سرعت وصحت خواندن
آزمون سرعت وصحت خواندن
81192
30,000 ریال
آزمون سنجش خلاقیت تورنس
آزمون سنجش خلاقیت تورنس
31192
30,000 ریال
آزمون سنجش هیجان
آزمون سنجش هیجان
131292
30,000 ریال
آزمون شخصیت نئو NEO PI-R
آزمون شخصیت نئو NEO PI-R
32931
60,000 ریال