0 کالا
 
منوی کاربران
 

پرسشنامه

ترتیب:
بررسی تاثیر سبکهاي شناختی بر قضاوت ربط
بررسی تاثیر سبکهاي شناختی بر قضاوت ربط
211092
30,000 ریال
بررسی تاثیرآموزش ضمن خدمت
بررسی تاثیرآموزش ضمن خدمت
دی1392
30,000 ریال
بررسی تاثیرارتباطات بین المللی آموزش عالی دربرنامه های درسی
بررسی تاثیرارتباطات بین المللی آموزش عالی دربرنامه های درسی
دی1392
30,000 ریال
بررسی تاثیراینترنت برنگرشهای فرهنگی واخلاقی دانشجویان
بررسی تاثیراینترنت برنگرشهای فرهنگی واخلاقی دانشجویان
71192
30,000 ریال
بررسی تاثیردوره های آموزشی ICDLبربهبودعملکردکارکنان
بررسی تاثیردوره های آموزشی ICDLبربهبودعملکردکارکنان
161092
30,000 ریال
بررسی تاثیرروشهای تدریس فعال برتربیت دینی واخلاقی
بررسی تاثیرروشهای تدریس فعال برتربیت دینی واخلاقی
دی1392
30,000 ریال
بررسی تاثیرفناوری اطلاعات وارتباطات برعدالت اجتماعی
بررسی تاثیرفناوری اطلاعات وارتباطات برعدالت اجتماعی
71192
30,000 ریال
بررسی تاثیرمهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات
بررسی تاثیرمهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات
11192
30,000 ریال
بررسی تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیري هاي برنامه درسی
بررسی تمایل معلمان به مشارکت در تصمیم گیري هاي برنامه درسی
دی1392
30,000 ریال
بررسی جایگاهفن آوری اطلاعات وارتباطات دراوقات فراغت
بررسی جایگاهفن آوری اطلاعات وارتباطات دراوقات فراغت
دی1392
30,000 ریال
بررسی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت
بررسی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت
دی1392
30,000 ریال
بررسی دیدگاه افراددرمورد رخصوصیات اجتماعی وتحصیلیشان
بررسی دیدگاه افراددرمورد رخصوصیات اجتماعی وتحصیلیشان
31192
30,000 ریال