0 کالا
 
منوی کاربران
 

اکسیر مدیریت

ترتیب:
Planning for new opportunities
Planning for new opportunities
2012
50,000 ریال
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
ویرایش1391
450,000 ریال
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی
ویرایش1391
3,800,000 ریال
بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی
بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی
ویرایش1391
3,000,000 ریال
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
ویرایش1391
3,000,000 ریال
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در  بیمارستان های دولتی
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان های دولتی
ویرایش1391
2,000,000 ریال
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در  شرکت هواپیمایی ایران ایر
بررسی رابطه رفتاری شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شرکت هواپیمایی ایران ایر
ویرایش1391
2,000,000 ریال
بررسی عملکرد بانک های دولتی از دید مشتریان با روش سرو کوال
بررسی عملکرد بانک های دولتی از دید مشتریان با روش سرو کوال
ویرایش مهر1391
1,500,000 ریال
بررسی فرسایش زبان مهاجران  کرد زبان در شهر تهران
بررسی فرسایش زبان مهاجران کرد زبان در شهر تهران
ویرایش 1390
1,500,000 ریال
بررسی مجازات های جایگزین حبس
بررسی مجازات های جایگزین حبس
ویرایش1391
3,000,000 ریال
بررسی مقایسه ای مفهوم خدادر ادیان ابراهیمی
بررسی مقایسه ای مفهوم خدادر ادیان ابراهیمی
1390
2,500,000 ریال
بررسی وضعیت جو آموزشی دانشگاههای دولتی ایران
بررسی وضعیت جو آموزشی دانشگاههای دولتی ایران
ویرایش1391
4,500,000 ریال