0 کالا
 
منوی کاربران
 

م.مولایی نسب (ارشد مدیریت)

ترتیب:
آزمونSCL-90-R
آزمونSCL-90-R
261092
30,000 ریال
آسیب شناسی تربیت شهروندی
آسیب شناسی تربیت شهروندی
دی1392
30,000 ریال
آشنایی با مقیاس قدرت من
آشنایی با مقیاس قدرت من
141292
30,000 ریال
آگاهی درزمینه چگونگی رفتاروسبک مدیران درمحیط مدرسه
آگاهی درزمینه چگونگی رفتاروسبک مدیران درمحیط مدرسه
دی1392
30,000 ریال
آموزش انگیزش پیشرفت
آموزش انگیزش پیشرفت
191092
30,000 ریال
ابزار پیوند والدینی _فرم پدر
ابزار پیوند والدینی _فرم پدر
281192
30,000 ریال
ابزار پیوند والدینی _فرم مادر
ابزار پیوند والدینی _فرم مادر
281192
30,000 ریال
ابزار سنجش خانواده
ابزار سنجش خانواده
271192
30,000 ریال
ابزارسنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
ابزارسنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
271092
30,000 ریال
ابزارسنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
ابزارسنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
271092
30,000 ریال
ادراک از مدیریت
ادراک از مدیریت
221192
30,000 ریال
ارائه مدل معماري دولت الكترونيك
ارائه مدل معماري دولت الكترونيك
آبان ماه 1391
2,500,000 ریال