0 کالا
 
منوی کاربران
 

گزارش رتبه بندی عوامل بازار یابی مناطق آزاد ایران

گزارش رتبه بندی عوامل بازار یابی مناطق آزاد ایران
برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید
قیمت: 4,850,000 ریال
دسترسی: موجود
نوع: ویرایش مهرماه 1391
سازنده: اکسیر مدیریت
میانگین رتبه: رتبه داده نشده

 ﭼﻜﻴﺪه 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري  ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺗﺒﻪ   ﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي شاخص های عملکردی آنها که منجر به انتخاب این مناطق از سوی مشتریان میشود  از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮد، از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر، اوﻟﻮﻳﺖ    ﺑﻨـﺪيشاخص های انتخاب دریافت خدمات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮاي سال 1390 ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼـﻮن  (ﺑـﻮردا،  ﻛﻮﭘﻠﻨﺪ و ﭘﻮزت  رﺗﺒﻪ)   ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ شاخص ها ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  . بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین شاخص بر اساس نظران نمونه ، وجود کارشناسان آگاه و با تجربه می باشد که وزن آن برابر 1/4 می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده میان تمامی عوامل مورد بررسی طبق آنچه انتظار داشتیم رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد. در مورد رابطه چهار شاخص مورد بررسی و انتخاب منطقه آزاد نیز نتایج نشان دهنده رابطه مثبت معنی دار و قوی می باشد. بر اساس نتایج به دست امده عنصر قیمت از مجموع عناصر بازار یابی دارای بیشترین تاثیر بر انتخاب خدمات مناطق آزاد بوده است به نحوی که با اختصاص 3.737 از 5 به خود بالاترین وزن و اهمیت را از نظر خبرگان به خود اختصاص داده است . عامل ترویج با به دست آوردن وزن 3.55 دومین اهمیت را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده تاثیر عوامل ترویجی بر انتخاب و آگاهی مصرف کنندگان و مشتریان خدمات مناطق آزاد  و گرایش به انتخاب این خدمات می باشد.

نوشتن نظر
نام شما:


نظر شما: نکته: کد HTML مجاز نیست!

رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تصویر اضافه ای برای این کالا وجود ندارد.